www.kvant.sk
Spectrometer.sk

Profil spoločnosti

Kvant spol. s r.o. vznikol v r. 1995. Za roky svojej existencie zaznamenala spoločnosť výrazné úspechy tak vo vývoji a výrobe vlastných produktov ako i v distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu , priemyslu a školstva. Spoločnosť získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta.

Od roku 2004 má spoločnosť zavedený systém ISO 9001:2000.
V súčasnosti sa aktivity spoločnosti  rozdeľujú do piatich základných oblastí, čo viedlo k vytvoreniu nasledujúcich oddelení:

ODDELENIE ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

Hlavnou oblasťou činnosti sú dodávky špeciálnych prístrojov od firiem zastupovaných spoločnosťou KVANT a poskytovanie servisu na tieto zariadenia.
Medzi hlavných partnerov patria:
Systémy pre kriminalistiku a políciu od spoločnosti Foster&Freeman z  UK: Technika pre kriminalistické a expertízne účely, kontrolu dokumentov a bankoviek, zariadenia pre operačné jednotky polície, atď.
GE : Detektory drog a výbušnín.
VigoSystems, NEC, FLIR : Termovízne kamery a infračervené detektory.
ISG Thermal Systems: Termovízne kamery pre požiarnikov a záchranárov.
TESCAN – elektrónové mikroskopy www.tescan.sk
NTMDT – skanovacie mikroskopy www.ntmdt.sk.

OPTICKÉ ZARIADENIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Oddelenie dodáva zákazníkom mikroskopy, mikrotomy,  kamery, objektívy a rôzne optické prístroje a komponenty  taktiež svetelné zdroje a jemnomechanické komponenty. Taktiež je možné navrhnutie a vyrobenie špeciálnej optiky podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale taktiež v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S touto oblasťou výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie.
V súčasnosti najväčší záujem je o snímanie CCD kamerami a jeho vyhodnocovanie pomocou PC systémov.
Taktiež sú dodávané komponenty pre digitálne spracovanie obrazu, ako napríklad: digitálne kamery s vysokým rozlíšením, vysokorýchlostné kamery , termovízne a vysokorýchlostné kamery.
Optické komponenty podľa požiadaviek zákazníka, jemnomechanické komponenty , atď.
Bližšie informácie a ponuku nájdete na www.mikroskopy.sk, www.optika.sk, www.kamery.sk. Komplexné riešenia a aplikácie digitálneho spracovania obrazu a súvisiace sw aplikácie sú uvedené na www.dip.sk.

LASERY A LASEROVÉ SYSTÉMY

Táto veľmi široká oblasť, ktorá v posledných rokoch zaznamenáva výrazný rozvoj najmä vďaka novým technológiam v polovodičovej technike zahŕňa :

Vývoj, výrobu a distribúciu laserových systémov  www.lasery.sk pre rôzne oblasti, napríklad lasery pre reklamné a projekčné aplikácie  www.lasershow.sk, lasery pre zdravotníctvo www.laser.sk , lasery na meracie účely a rôzne ďalšie aplikácie. 

DIDAKTICKÁ A PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Oddelenie didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky pre oblasť vzdelávania.  Najväčší sortiment je v oblastiach didaktických pomôcok pre výuku: fyziky, chémie, technických predmetov, biológie... Dodávame taktiež komplexné riešenia jazykových, fyzikálnych a chemických laboratórii pre školy. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.skola.sk .
V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky na výuku fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a export výrobkov do celého sveta.
Veľmi významná časť našej ponuky je zameraná na prezentačnú techniku ako sú datavideoprojektory, spätné projektory, episkopy, premietacie plátna, komplexné počítačové  multimediálne laboratória a iné  prezentačné pomôcky www.projektory.sk  www.tabule.sk .

ODDELENIE TVORBY ŠPECIÁLNEHO SOFTVÉRU A HARDVÉRU

Náplňou tohoto oddelenia je vývoj a výroba programov a podporných elektronických a optických systémov podľa potrieb zákazníka. Bližšie informácie o uvedených aplikáciach nájdete na www.meranie.sk , www.dip.sk , www.lims.sk.  V tejto oblasti bolo realizované množstvo projektov ako napríklad:
„Expertné systémy pre kriminalistiku – balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika”
„LIMS - laboratórny informačný riadiaci systém pre kriminalistiku“
„Vývoj vysokorýchlostnej kamery na báze kamery AVT PIKE“
„Vývoj systému na meranie a kontrolu ložísk“
„Vývoj bezkontaktného meracieho systému na meranie drsnosti a zvlnenia dreva“
„ Vývoj automatického meracieho systému AMS pre kontrolu výroby pružín“
„ Vývoj automatického meracieho systému AMS pre kontrolu výroby sklenených výrobkov pre farmaceutický priemysel“
„LIMS pre DNA laboratória“
„Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“
„Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“
„Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forézne účely – Kriminalistický ústav Bratislava“
“Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t  a presného navádzania bremien  do reaktora.”
„Ovládanie laserového scanovacieho  a gravírovacieho systému”
„ Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“
„Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“
„Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo  v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku”
„Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“
„Profilometrické kontrolné systémy “
a mnohé ďalšie…

Spoločnosť Kvant spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmien a chýb v uvedených parametrov, cenách a informáciach, ktoré sú obsahom web stránok spoločnosti.